פסיקה

ביטול פסק דין

הגשנו בתיק של ריטיינר בו העסק המיוצג על ידי
הגשנו בתיק של ריטיינר בו העסק המיוצג על ידי, נתבע על ידי תובע, לקוח. העסק הלקוח שלי בריטיינר קיבל פסד דין נגדו הגשנו בקשה כדלקמן בצירוף כתב הגנה וקיבלנו החלטת ביניים לדאוג שהתובע יגיב דאגנו לכך שהתובע הגיב וצירף תגובתו לתיק בית משפט וקיבלנו החלטה סופית מוצלחת והיא ביטול פסד בזאת הלשון הפקדת ערבון כספי בסך 600 שח אם לא נצליח להוכיח טענותנו ולעורר את הבקשה לביטול פסד בשנית כלומר קבלת הבקשה ואכן שילמנו את הפקדון בסך 600 שח ועוררנו את הבקשה וקיבלנו החלטה ביטול פסד ומועד דיון חדש לדון בכתב התביעה וכתב הגנה וטענות הצדדים בע"פ
בקשה לביטול פס"ד שניתן במעמד צד אחד ובהעדר הגנה ביום בבית משפט לתביעות קטנות
כב' בית המשפט הנכבד לתביעות קטנות מתבקש בזאת לבטל פס"ד שניתן נגד המבקש במעמד צד אחד ובהעדר הגנה בבית משפט לתביעות קטנות וכמו כן להשית על המשיב את הוצאות בקשה זאת והוצאות שנגרמו בעקבותיה כפי שיפורטו בהמשך במסגרת כתב הגנה ונימוקי הבקשה לביטול פסד יפורטו בהמשך

ואלה נימוקי הבקשה:
1. המבקש באמצעות מי מעובדיו עקב טעות משרדית שלא העלתה את התיק בלו"ז במשרדו לצורך ביצוע כתב הגנה ולצורך הופעה בדיון נאלץ להיעדר מהדיון ולא להגיש כתב הגנה ונגרם לו חוסר צדק משווע.
2. במתן פס"ד בהעדר הגנת המבקש ובאי נוכחותו- במעמד צד אחד נגרם חוסר צדק גדול למבקש שכן למבקש יש טיעונים טובים להגנה ולדחיית תביעת המשיב התובע.
3. במתן פס"ד בהעדר הגנת המבקש ובאי נוכחותו לא יחול עקרון מאזן הנוחות ולא יחול עקרון איזון בין זכויות ואינטרסים ושקילתם ממושכלות יסוד במשפט חוקתי ובפילוסופיה של המשפט ובכך יגרם חוסר צדק למבקש והמבקש לא יוכל להוכיח את טענותיו ואת הגנתו.
4. המבקש מצרף לבקשה זאת כתב הגנה שיבחן בתיק לפני ואחרי שיבוטל פס"ד ותתרשמו שם מהגנתו.
5. המבקש יודע שדין התביעה להידחות על הסף ולחייב את המשיב בהוצאות משפט עגמת נפש והוצאות הכנת כתבי טענות אלה על ידי עו"ד ריטיינר של המבקש עו"ד אביב טל אילו ישמעו טיעוני הגנתו של המבקש.
6. אם מועד ההגשה של כתב ההגנה והתאריך דיון לא היו נופלים מסדר יומו של המבקש כב' בית המשפט היה נוכח לכך שהמשיב התובע מבזבז את זמנו של בית משפט ומנסה לעשות עושר ולא במשפט.
7. המבקש מבקש שבית משפט הנכבד יאפשר לו לעמוד על זכויותיו המשפטיות ולהוכיח את קו הגנתו
8. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה
9. כב' בית המשפט מתבקש בזאת לבטל את פסה"ד שניתן בבית משפט לתביעות קטנות במעמד צד אחד ללא הופעתו של המבקש ובהעדר הגנה ולקרוא את כתב ההגנה המצ"ב ולצרפו לתיק ולקבוע מועד דיון חדש ולהשית על המשיב התובע הוצאות משפט,עגמת נפש בזבוז זמן בית משפט והתובע עשיית עושר ולא במשפט,שכ"ט הכנת כתבי טענות אלה על ידי עו"ד ריטיינר של המבקש-עו"ד אביב טל